Công thức lũy thừa cơ bản phải nhớ

Các công thức lũy thừa cơ bản…
Công thức lũy thừa
Cho a, b>0x,y\in\mathbb{R}. Ta có các công thức sau

a^x.a^y=a^{x+y}\dfrac{a^x}{a^y}=a^{x-y}
(ab)^x=a^x.b^x\left(\dfrac{a}{b}\right)^x=\dfrac{a^x}{b^x}
a^{-x}=\dfrac{1}{a^x}\left(a^x\right)^y=a^{xy}
\sqrt[n]{a^m}=a^{\frac{m}{n}}\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}

Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *