Công thức lũy thừa

295

Các công thức lũy thừa cơ bản…
Công thức lũy thừa
Cho \(a, b>0\) và \(x,y\in\mathbb{R}.\) Ta có các công thức sau

\(a^x.a^y=a^{x+y}\) \(\dfrac{a^x}{a^y}=a^{x-y}\)
\((ab)^x=a^x.b^x\) \(\left(\dfrac{a}{b}\right)^x=\dfrac{a^x}{b^x}\)
\(a^{-x}=\dfrac{1}{a^x}\) \(\left(a^x\right)^y=a^{xy}\)
\(\sqrt[n]{a^m}=a^{\frac{m}{n}}\) \(\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}\)
Công thức lũy thừa
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here