Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra và ví dụ áp dụng công thức tính nhiệt lượng…
Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng:

\(Q=m.C.\Delta t\)

Trong đó:

Q: Nhiệt lượng vật thu vào( J)

m: Khối lượng của vật( kg)

C: Nhiệt dung riêng của chất( J/ kg.K)

\(\Delta t\) : Độ tăng nhiệt độ( oC)

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thu vào để làm cho 1kg chất đó tăng thêm \(1^oC\)

Ví dụ áp dụng công thức tính nhiệt lượng

Ví dụ 1:
Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ \(20^oC\) lên \(50^oC\)

Hướng dẫn giải:
Áp dụng công thức \(Q=m.C.\Delta t\)

Thay số ta có: \(Q=5.380.(50-20)= 57000(J)\).

Vậy nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ \(20^oC\) lên \(50^oC\) là \(Q= 57000(J)\)

Ví dụ 2:
Một ấm đun nước bằng nhôm khối lượng 0,5kg chứa 2kg nước ở nhiệt độ \(25^oC\) . Muốn đun sôi ấm nước này cần nhiệt lượng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Nhiệt lượng cần truyền nhôm nóng lên \(75^oC\)

\(Q_1=m_1.C_1.\Delta t\) = 0,5.880.75 = 33.000 (J)

Nhiệt lượng cần truyền nước nóng lên \(75^oC\)

\(Q_2=m_2.C_2.\Delta t\) = 2.4200.75 = 630.000 (J)

Nhiệt lượng cần truyền ấm nước nóng lên \(75^oC\)

\(Q=Q_1+Q_2\) = 33000 + 630000 = 663.000 (J)

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận