Công thức tính trọng lượng

133

Công thức tính trọng lượng, công thức tính khối lượng riêng, công thức tính khối lượng…
Công thức tính trọng lượng

Công thức tính trọng lượng

Công thức tính khối lượng: \(D=\dfrac{m}{V}\Rightarrow m=D.V.\)

Công thức tính khối lượng riêng: \(D=\dfrac{m}{V}.\)

Công thức tính trọng lượng riêng: \(d=\dfrac{P}{V}.\)

Đơn vị:

Khối lượng riêng: \(D\) (\(kg\)/\(m^3\)).

Trọng lượng riêng: \(d\) (\(N\)/\(m^3\)).

Khối lượng: \(m\left(kg\right).\)

Trọng lượng: \(P\left(N\right).\)

Thể tích: \(V\left(m^3\right).\)

Công thức tính trọng lượng
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here