Công thức tính vận tốc

Công thức tính vận tốc: công thức tính vận tốc trung bình…
Công thức tính vận tốc

Công thức tính vận tốc

Công thức tính vận tốc : v=\frac{s}{t}

Trong đó :

s là độ dài quãng đường đi được.

t là khoảng thời gian đi hết quãng đường đó.

Lưu ý : Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động.

Công thức tính vận tốc trung bình

{v_{tb}} = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{{s_1} + {s_2} + {s_3} + ...}}{{{t_1} + {t_2} + {t_3} + ...}}

Trong đó:

v_{tb}: là vận tốc trung bình trên cả đoạn đường

t1 = s1/v1; t2 = s2/v2; t3 = s3/v3 lần lượt là thời gian đi hết quãng đường s1;s2; s3

v1; v2; v3 lần lượt là vận tốc trên các đoạn đường s1;s2; s3

s: tổng quãng đường đi

t: tổng thời gian đi hết quãng đường s

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu: