Công thức hạ bậc lượng giác (2 – 3 – 4)

Công thức hạ bậc lượng giác bao gồm: công thức hạ bậc 2 lượng giác, công thức hạ bậc 3 lượng giác, công thức hạ bậc 4 lượng giác, công thức lượng giác
Công thức đạo hàm lượng giác

Công thức hạ bậc 2 lượng giác

    \[\begin{array}{l} co{s^2}\alpha = \frac{{1 + cos2\alpha }}{2}\\ si{n^2}\alpha = \frac{{1 - cos2\alpha }}{2}\\ ta{n^2}\alpha = \frac{{1 - cos2\alpha }}{{1 + cos2\alpha }}\\ si{n^2}\alpha co{s^2}\alpha = \frac{{1 - cos4\alpha }}{8} \end{array}\]

Công thức hạ bậc 3 lượng giác

    \[\begin{array}{l} co{s^3}\alpha = \frac{{3cos\alpha + cos3\alpha }}{4}\\ si{n^3}\alpha = \frac{{3sin\alpha - sin3\alpha }}{4} \end{array}\]

Công thức hạ bậc 4 lượng giác

    \[\begin{array}{l} co{s^4}\alpha = \frac{{cos4\alpha + 4cos2\alpha + 3}}{8}\\ si{n^4}\alpha = \frac{{cos4\alpha - 4cos2\alpha + 3}}{8} \end{array}\]

Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *