Các cách cân bằng phương trình hóa học nhanh

Bài viết cách cân bằng phương trình hóa học bao gồm: cách cân bằng phương trình hóa học nhanh nhất, cách cân bằng phương trình hóa học bang electron, cách cân bằng phương trình hóa học oxi hóa khử…
Cách cân bằng phương trình hóa học

Cách cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp hệ số cân bằng

Gồm các bước sau:

Bước 1: Đưa hệ số là các số nguyên hay phân số vào trước công thức các hợp chất sao cho số nguyên tử các nguyên tố ở 2 vế của phương trình bằng nhau.
Bước 2: Giữ nguyên phân số hoặc khử mẫu để được phương trình hoàn chỉnh.

Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng sau:

P + O2—>P2O5

Cách làm: Đưa hệ số 2 vào trước P, hệ số 5/2 vào trước O2, giữ nguyên hệ số của P2O5và quy đồng mẫu số chung là 2, ta được phương trình hoàn chỉnh:

4P + 5O2—>2P2O5

Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng sau:

NH3+ O2—>NO + H2O

Cách làm: Đưa hệ số 2 vào trước NH3 và NO , hệ số 3 vào trước H2O, hệ số vào trước O2và quy đồng mẫu số chung là 2, ta được phương trình hoàn chỉnh

4NH3+ 5O2—>4NO + 6H2O

Cách cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp chẵn lẻ

Phương pháp: xét các hợp chất trước và sau phản ứng. Nếu số nguyên tử của cùng một nguyên tố trong một số công thức hóa học là số chẵn, còn ở công thức khác lại là số lẻ thì cần đặt hệ số 2 trước công thức có số nguyên tử là số lẻ, sau đó tìm các hệ số còn lại.

Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng sau:

FeS2+ O2—>2Fe2O3+ SO2

Cách làm: Ta thấy số nguyên tử oxi trong O2và trong CO2là số chẵn còn trong Fe2O3là số le nên cần đặt hệ số 2 trước công thức Fe2O3.

FeS2+ O2—>2Fe2O3+ SO2

– Tiếp theo cân bằng số nguyên tử Fe nên đặt hệ số 4 vào trước FeS2

4FeS2+ O2—>2Fe2O3+ SO2

-Cân bằng số nguyên tử S nên đặt hệ số 8 trước SO2

4FeS2+ O2—>2Fe2O3+ 8SO2

– Cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi nên đặt hệ số 11 trước O2

4FeS2+ 11O2—>2Fe2O3+ 8SO2

Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng sau:

Al + O2—>Al2O3

Cách làm: Số nguyên tử oxi trong Al2O3là số lẻ nên thêm hệ số 2 vào trước nó.

Al + O2—>2Al2O3

Tiếp theo cân bằng số nguyên tử nhôm, ta đặt hệ số 4 vào trước Al.

4Al + O2—>2Al2O3

Cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi, ta thêm hệ số 3 trước O2.

4Al + 3O2—>2Al2O3

Cách cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp đại số

Gồm các bước sau:

Phương pháp:

Bước 1:Đưa các hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, … lần lượt vào các công thức ở hai vế của phương trình phản ứng.

Bước 2:Cân bằng số nguyên tử ở 2 vế của phương trình bằng một hệ phương trình chứa các ẩn a, b, c, d, e, f, …

Bước 3:Giải hệ phương trình vừa lập, để tìm hệ số.

Ví dụ 1:Cân bằng phản ứng sau:

Cu + H2SO4—>CuSO4+ SO2+ H2O(1)

Bước 1:Điền cá hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, … vào các chất trước và sau phản ứng (1).

Bước 2:Tiếp theo lập hệ phương trình dựa vào mối quan hệ về khối lượng giữa các chất trước và sau phản ứng (khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế phải bằng nhau).

Cu: a = c (1)
S: b = c+ d (2)
H: 2b = 2e (3)
O: 4b = 4c + 2d + 3 (4)

Bước 3:Giải hệ phương trình bằng cách:

Từ phương trình (3): chọn e = b = 1

Từ phương trình (2), (4) và (1): c = a = d = 1/2

Từ phương trình (1) và (2): a = c = 1/2

Bước 4:Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng:

1/2Cu + H2SO4—>1/2CuSO4+ 1/2SO2+ H2O

Hoặc

Cu + H2SO4—>2CuSO4+ SO2+ 2H2O

Ví dụ 2:Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau:

Al + HNO3—>Al(NO3)3+ NO2+ H2O

Bước 1:Đưa hệ số hợp thức vào phản ứng:

aAl + bHNO3—>cAl(NO3)3+ dNO2+ eH2O

Bước 2:Cân bằng số nguyên tử ở 2 vế của phản ứng, ta có hệ phương trình:

Al: a = c (1)
N: b = 3c + d (2)
H: b = 2e (3)
O: 3b = 9c + 2d + e (4)

Bước 3:Giải hệ phương trình bằng cách:

Từ phương trình (3), chọn e = 1; b = 2

Từ phương trình (2) và (4): e = d = 1

Từ phương trình (1) và (2): a = c = 1/3

Bước 4:Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng.
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *