Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip và công thức tính chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip.
Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Vẽ qua A1&A2 hai đường thẳng song song với trục tung, vẽ qua B1&B2 hai đường thẳng song song với trục hoành. Bốn đường thẳng đó tạo thành hình chữ nhật PQRS. Ta gọi hình chữ nhật đó là hình chữ nhật cơ sở của elip.

Từ đó suy ra:
Mọi điểm của elip nếu không phải là đỉnh đều nằm trong hình chữ nhật cơ sở của nó ,bốn đỉnh của elip là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật cơ sở.

Tóm lại:

Hình chữ nhật cơ sở: Là hình chữ nhật tạo bởi các đường thẳng $x=\pm a$, $y=\pm b$
Từ đó ta thấy hình chữ nhật cơ sở có chiều dài là $2a$ và chiều rộng là $2b$

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận