Parabol

Định nghĩa đường parabol – Phương trình Parabol và các xác định tọa độ đỉnh

Parabol: định nghĩa đường Parabol, phương trình Parabol, phương trình chính tắc của parabol, xác định tọa độ đỉnh của parabol… Định nghĩa đường parabol Cho một điểm F cố…